Privacybeleid

INFORMATIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Op grond van artikel 13 van de GDPR 679-2016 gedefinieerd als "Algemene Verordening Gegevensbescherming" informeren wij
u dat de verwerking van persoonsgegevens verstrekt tijdens de levering van goederen / diensten / services, met als doel
uitsluitend om te voldoen aan de contractuele verplichtingen en om te voldoen aan uw specificaties verzoeken, evenals om
te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in het bijzonder boekhouding en belastingen, evenals het verstrekken van commerciële
informatie over onze producten en diensten, zal plaatsvinden bij HotNRare.com srl,Via Pradazzo, 1 -
40012 Calderara di Reno (BO), P.i.v.a.: 03187751205 - Tel. 051.0334124 - (privacy@hnr.com)
- www.hotnrare.com met gebruikmaking van geautomatiseerde procedures, op de manieren en binnen de grenzen
die nodig zijn om de bovengenoemde doeleinden na te streven. De verstrekte gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met
de voornoemde wet, beantwoordend aan de verplichtingen van vertrouwelijkheid en rechtmatigheid die
ons bedrijf inspireerde en voor de strikt noodzakelijke tijd waarvoor ze werden verzameld die in geval van niet-gebruik niet langer zal zijn dan 24 maanden
; bovendien zullen de gegevens niet worden verspreid. Uw gegevens kunnen, om strikt professionele
redenen en met het oog op de uitvoering van onze dienst op zijn best, worden meegedeeld aan:


Onze agenten die bevoegd zijn om behandelingen uit te voeren.

Alle gecertificeerde platforms voor het verzenden van nieuwsbrieven of mededelingen over diensten en services.
Krediet- en/of financiële instellingen.
Onze externe medewerkers, echter door ons geïdentificeerd en aangewezen.
Accountants en adviseurs voor boekhoudkundige of fiscale vereisten.


Het verstrekken van gegevens zou verplicht kunnen zijn voor de precieze uitvoering van contractuele en precontractuele
verplichtingen, en het niet vermelden ervan zou het onmogelijk maken om de uitvoering van de
vereiste activiteiten op een precieze manier te voltooien. Toestemming is niet vereist, wanneer de behandeling:


a) het noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting krachtens de wet, een verordening of de communautaire wetgeving;
b) het noodzakelijk is om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit een contract waaraan de belanghebbende deelneemt of om
vóór de sluiting van het contract te voldoen aan specifieke verzoeken van de belanghebbende;
c) het gegevens betreft die afkomstig zijn uit openbare registers, lijsten, akten of documenten waarvan
iedereen kennis kan nemen, onverminderd de beperkingen en modaliteiten die in de wet- en regelgeving of de communautaire
verordeningen zijn vastgesteld voor de openbaarmaking en publiciteit van gegevens.


RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN
De belanghebbende partijen hebben het recht om van de Garant, in de voorziene gevallen, toegang te verkrijgen tot
persoonlijke gegevens en de correctie of annulering ervan of de beperking van de verwerking die
hen betreft of om zich te verzetten tegen de verwerking (artikelen 15 en volgende van de Verordening). Het juiste verzoek aan
de Autoriteit wordt ingediend door contact op te nemen met de Data Protection Manager bij de Garant (Personal Data
Protection Authority - Person in charge of personal data protection, Piazza di Montecitorio, 121, IT-00186,
Rome, e-mail: rpd@gpdp.it).


KLACHTRECHT
De belanghebbende die meent dat de verwerking van de hem via deze site meegedeelde persoonsgegevens
in strijd is met de bepalingen van het Reglement, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Garant, zoals
bepaald in art. 77 van het Reglement, of passende gerechtelijke stappen te ondernemen (art. 79 van het Reglement).
Hieronder vindt u de artikelen met betrekking tot de rechten van de belanghebbende:


Artikel 15 Recht van toegang van de betrokkene
1. De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en, indien dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en de volgende informatie: a) de doeleinden van de verwerking; b) de betrokken categorieën persoonsgegevens; c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; d) indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen; e) het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen of om beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen, of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken; f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens; h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. 2. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht te worden ingelicht over de passende waarborgen die krachtens artikel 46 in verband met de doorgifte worden geboden. 3. De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere kopieën die door de betrokkene worden verlangd, kan de voor de verwerking verantwoordelijke een redelijke vergoeding op basis van de administratiekosten in rekening brengen. Wanneer de betrokkene het verzoek langs elektronische weg indient, en tenzij de betrokkene anderszins verzoekt, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm. 4. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.


Artikel 16 Recht op rectificatie
De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
HotNRare.com srl - Via Pradazzo, 1 - 40012 Calderara di Reno (BO)
P.i.v.a.: 03187751205 - Tel. 051.0334124 - privacy@hnr.com


Artikel 17 Recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten")
1.De betrokkene heeft het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen dat hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de plicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is: a) de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt; 4.5.2016 L 119/43 Publicatieblad van de Europese Unie NL b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is; c) de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;
(d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is; (f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1. 2. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om de wissing door die voor de verwerking verantwoordelijken van alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens. 3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking noodzakelijk is (a) voor
de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; (b) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; (c) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3; d) om redenen van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren; of e) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.


Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking
1.De betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is: a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; b) de verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; c) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar deze door de betrokkene worden verlangd voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; d) de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. 2.Wanneer de verwerking op grond van lid 1 is beperkt, worden dergelijke persoonsgegevens
, met uitzondering van de opslag, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. 4.5.2016 L 119/44 Publicatieblad van de Europese Unie NL 3.Een betrokkene die op grond van lid 1 beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.


Artikel 19 Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking
de voor de verwerking verantwoordelijke deelt elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking mee die overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 is uitgevoerd, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De voor de verwerking verantwoordelijke informeert de betrokkene over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.


Artikel 20 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
1. De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven, wanneer: a) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b); en b) de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd. 2.Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1, heeft de betrokkene recht op rechtstreekse overdracht van de persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere, voor zover dit technisch haalbaar is. 3. De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. 4. Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.


Artikel 21 Recht van bezwaar
1.De betrokkene heeft het recht om, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. 2.Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct-marketing. 3.Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt. 4.5.2016 L119/45 Publicatieblad van de Europese Unie NL 4.Uiterlijk op het moment van de eerste communicatie met de betrokkene wordt het in de leden 1 en 2 bedoelde recht uitdrukkelijk onder de aandacht van de betrokkene gebracht en duidelijk en los van andere informatie gepresenteerd. 5.In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, kan de betrokkene zijn recht van verzet uitoefenen met behulp van geautomatiseerde middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties. 6.Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, heeft de betrokkene, om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.


Artikel 22 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
1. De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft. 2. Lid 1 is niet van toepassing indien het besluit a) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke; b) is toegestaan bij EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene; of c) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. 3.In de in lid 2, onder a) en c), genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke voor de verwerking passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op het verkrijgen van de menselijke persoon
HotNRare.com srl - Via Pradazzo, 1 - 40012 Calderara di Reno (BO)
P.i.v.a.: 03187751205 - Tel. 051.0334124 - privacy@hnr.com
tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten. 4.De in lid 2 bedoelde besluiten worden niet gebaseerd op bijzondere categorieën persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene zijn genomen.